POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE EIA | SEA

• Spracovanie dokumentácie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – EIA a SEA ; Zámer, Správa o hodnotení a ďalšia súvisiaca dokumentácia.

• Súvisiaca inžinierska činnosť: spracovanie korešpondencie, zastupovanie navrhovateľa, styk s úradmi, organizáciami, účastníkmi konania a účasť na rokovaniach, vrátane verejných.

• Držiteľ oprávnenia vypracovávať odborné posudky na základe poverenia MŽP SR pre odbory odpadové hospodárstvo, environmentálna ekonómia a plánovanie, stavby pre odpadové hospodárstvo, výstavba športových areálov, bytové budovy, informatika, energetické stavby, vodné stavby a i.