Vypracovanie dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA), zabezpečenie schvaľovacieho procesu (EIA, SEA), vyhodnotenie podmienok určených v procese EIA

Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. – Rozšírenie výrobného areálu Trenčianske Stankovce /Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – EIA/

„Výstavba mobilnej betonárne – BA Prístav“ – Zámer EIA v rozsahu „Správy o hodnotení“

Metropolitej, s.r.o. – Výstavba priemyselného parku Úsošie /Zámer – EIA/

TSR Slovakia, s.r.o. –  Zariadenie na zber kovových odpadov Sučany,  Výstavba novej prevádzky na výkup a spracovanie železného šrotu a farebných kovov Bratislava, Poprad, Turany /Zámery – EIA/

Zámer EIA pre činnosť „Vilová štvrť Katarínky – Trenčín“.

Zámer EIA na posudzovania vplyvov na životné prostredie pre „Zariadenie na energetické využitie odpadu splyňovaním – Sučany“

LES, s.r.o. – Odborný posudok v oblasti EIA pre linku na výrobu drevených brikiet

Stavokov projekt, s.r.o. – Futbalový štadión, AS Trenčín /Zámer – EIA/

Obec Horné Srnie – Územný plán obce /Správa o hodnotení – SEA/

JÁGRIK Metal, s.r.o. – Zariadenie na zber druhotných surovín Trenčín /Zámer – EIA/

Obec Svinná – Rozšírenie cintorína v obci Svinná /Zámer – EIA/

Biopalivo a.s. – Materiálové a energetické zhodnocovanie dreveného odpadu na biomasu mobilným zariadením /Zámer – EIA/

Spracovanie zámeru Zariadenia na zhodnocovanie odpadov Dubnica nad Váhom a Stredisko triedeného zberu Stará Turá vrátane zabezpečenia celého procesu posudzovania a predstavenia zámerov na verejnom prerokovaní

a ďalšie, ako i súvisiaca inžinierska činnosť  v rámci procesov EIA a SEA

Spracovanie a riadenie dokumentácie EMS podľa ISO 14001:2015 a IMS – integrovaných systémov

CEMMAC a.s. – IMS

OFZ a.s. – EMS

AGROSPOL s.r.o. – IMS

Štúdie a iné environmentálne dokumenty

Štúdia – Trhový potenciál plastového odpadu vhodného na energetické zhodnocovanie v stredoeurópskom obchodnom priestore

SE, a.s., závod Mochovce 3,4  – Hodnotenie kumulatívnych vplyvov dostavby MO3,4 na ŽP

Environmentálne audity Biopalivo a.s., CEMMAC a.s., Daejung Europe, s.r.o., TSR Slovakia, s.r.o. a iné

Štúdia riadenia prúdov municipálnych odpadov v podmienkach hlavného mesta SR Bratislava

Štúdia o získateľnom kuchynskom a reštauračnom odpade a návrh systému zberu a prepravy v rámci hlavného mesta SR Bratislavy

Štúdia na nakladanie s BRKO a návrh systému zberu a prepravy na území mesta Bratislava

Štúdia na nakladanie s BRKO na území  hlavného mesta slovenskej republiky Bratislavy – 2. časť „návrh modelu financovania“

PREDBEŽNÁ ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI (PFS) – Príprava a realizácia nového zdroja v Žilinskej teplárenskej, a.s.  

Návrh koncepcie riešenia odpadového hospodárstva OC Laugaricio v Trenčíne

Pasportizácia prúdov odpadu a návrh logistiky ich riadenia, vrátane kontajnerizácie v závode CEMMAC, a.s.

Analýza a štúdia – alternatívne riešenie odpadového hospodárstva na území mesta Trenčín

Analýza – porovnanie vybraných existujúcich technológií nakladania s odpadmi pre riešenie integrovaných systémov odpadového hospodárstva miest

VSTUPNÁ MARKETINGOVÁ ŠTÚDIa pre projekt novej prevádzky pre nakladanie s odpadmi na relevantnom trhu s ťažiskom v meste Ružomberok

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. – Štúdia pre pestovanie rýchlorastúcich drevín na znehodnotených územiach

CEMMAC a.s. – spracovanie Marketingovej štúdie regionálneho potenciálu cementárne v oblasti zhodnocovania odpadov a výroby alternatívnych palív

NEODOMUS, s.r.o. – OC Laugarício (časť životné prostredie do projektovej dokumentácie)

Marketingová štúdia zdrojov odpadov a logistickej situácie pre vybrané druhy odpadov a pre vybrané regióny pre obchodnú skupinu xxx

Štúdia zdrojov a logistiky odpadov v regióne Hornej Nitry a širšom okolí

Zabezpečenie zhodnotenia vybraných druhov odpadov, vrátane návrhu logistiky riešenia pre TOPVAR Topoľčany a Pivovar ŠARIŠ

Štúdia tokov druhotných surovín a postupov kolektívneho nakladania s odpadmi pre APOH

Odborné poradenstvo a gestorstvo pri výstavbe, uvádzaní do prevádzky a prevádzkovaní zariadenia financovaného z fondov EÚ – dekontaminačné zariadenie, kompostáreň a projekt inovácie pre Agrospol Želovce

Spracovanie téz pre rozpracovanie „Priorít životného prostredia“ Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava

MARKETINGOVÁ ŠTÚDIAzdrojov odpadov a logistickej situácie v záujmovom regióne Martin a okolie

Spracovanie analýzy trhového potenciálu pre obnovu už uzatvoreného zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov v Trenčianskom kraji,

Audit – posúdenie stavu ochrany ŽP a súladu s legislatívou pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. ,

Príprava žiadosti a realizácia inžinierskej činnosti pri zabezpečovaní získania označenia Environmentálne vhodný produkt pre spoločnosť xxx

Komplexné služby (outsourcing legislatívnych povinností) v oblasti environmentu

TSR Slovakia, s.r.o., ARAVER, a.s., Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o, PIO Keramoprojekt, a.s., TEMAX, spol. s r.o., CEMMAC, a.s., BTS Technology, s.r.o., vrátane služieb pre Mestá a Obce

Poradenská činnosť pre projektové organizácie a investorov

PIO Keramoprojekt, a.s., Keramospol Trade, s.r.o., Keramospol Projekt s.r.o., Neo Domus s.r.o., SES Energoprojekt s.r.o., GS Pro s.r.o., Fidop s.r.o., DNV Energo a.s. a i.

Vypracovanie dokumentácie a zabezpečenie schvaľovacieho procesu v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (IPKZ)

Agrospol Želovce, s.r.o. – dekontaminačné zariadenie

Cemmac a.s. – zmena alternatívnych palív pre výrobu

Programy odpadového hospodárstva – vypracovanie a zabezpečenie schvaľovacieho procesu

Mestá – Trenčianske Teplice, Stará Turá, Veľký Krtíš, Zvolen a množstvo ďalších obcí

Iné

Pripomienkovanie legislatívy, školenia a prednášková činnosť, analýzy vydaných rozhodnutí, spracovanie odpovedí a vysvetlení k pripomienkam odborných subjektov i verejnosti a ďalšie služby v celej šírke environmentálnej legislatívy a realizačnej praxe.