OVZDUŠIE | HFC

• Zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností prevádzkovateľa zariadení s obsahom HFC plynov podľa zákona o fluórovaných skleníkových plynoch