OVZDUŠIE | HFC

  • Zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností prevádzkovateľa zariadení s obsahom HFC plynov podľa zákona o fluórovaných skleníkových plynoch
  • Vypracovanie žiadostí o súhlasy v zmysle požiadaviek zákona o ovzduší a zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti
  • Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie STPP TOO