VODA

  • Zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností podľa zákona o vodách
  • Zabezpečenie výkonu funkcie vodohospodára externou formou
  • Vypracovanie žiadostí o súhlasy v zmysle požiadaviek zákona o vodách a zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti
  • Spracovanie havarijných plánov v zmysle požiadaviek zákona o vodách a zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti
  • Zabezpečenie povolení na odber podzemných vôd, vrátane zabezpečenie čerpacej skúšky, spracovania záverečnej správy a jej obhajoby na MŽP v rámci komisie pre klasifikáciu zásob