ENEX consulting, s.r.o.

Hlavnou činnosťou ENEX consulting, s.r.o. je profesionálne poradenstvo, konzultačná a posudková činnosť v oblasti environmentálnej legislatívy.

Dominantnou oblasťou pôsobenia spoločnosti a jej odborných tímov je spracovanie dokumentácie ZÁMERY, SPRÁVY O HODNOTENÍ, ODBORNÉ POSUDKY a riadenie schvaľovacích procesov EIA v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA a SEA a spracovanie dokumentácie a outsourcing v oblastiach zákona o odpadoch ODPADY, zákona o ovzduší OVZDUŠIE a HFC látky a vodného zákona VODA.

V rámci svojej činnosti realizuje ENEX consulting, s.r.o. aj ďalšie služby v zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia IPKZ, používania chemických látok v praxi REACH a poskytuje ďalšie služby, ktoré sú dôležité pre plnenie zákonných povinností v riadiacej pôsobnosti úradov životného prostredia.

Vysoká odbornosť a bohaté dlhoročné skúsenosti z činnosti odborného tímu predurčujú ENEX consulting, s.r.o. k uchádzaniu sa o spracovanie jednorazového vstupného alebo pravidelného auditu plnenia povinností podľa platnej legislatívy v oblasti životného prostredia a odpadov, spracovaniu štúdií realizovateľnosti FS a PFS, Environmentálnych auditov v rámci procesu due diligence „EDD“.

EIA | SEA

Spracovanie dokumentácie a súvisiaca inžinierska činnosť v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

ODPADY | OBALY

Komplexné poradenstvo v oblasti odpadov a obalov

OVZDUŠIE | HFC

Zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností prevádzkovateľa zariadení s obsahom HFC plynov

VODA

Zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností a výkonu funkcie externou formou podľa zákona o vodách

IPKZ

Spracovanie dokumentácie a súvisiaca inžinierska činnosť v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia

REACH

Výkon externého manažmentu chemických látok v zmysle REACH

AUDITY

Realizácia jednorazového vstupného alebo pravidelného auditu plnenia povinností podľa platnej legislatívy v oblasti environmentu

Environmentálny audit v rámci procesu due diligence „EDD“

IMS | EMS

Zavádzanie a udržiavanie systémov environmentálneho manažérstva (EMS) podľa ISO 14001:2015

STAVBY

Služby pre investorov a projektantov pre včasnú identifikáciu limitujúcich faktorov  v oblasti životného prostredia

Manažment problematiky životného prostredia a odpadov pri príprave investičného zámeru

ŠTÚDIE

Takmer 30 ročné skúsenosti v oblasti environmentu sú premietnuté pri vypracovaní širokého spektra štúdií, analýz,vrátane štúdií realizovateľnosti „FS“ a „PFS“, resp. „ISOH”

INÉ SLUŽBY

Zabezpečenie komplexného legislatívneho servisu v celej oblasti environmentu

Pravidelný „Rešerš legislatív

Spracovanie akejkoľvek environmentálnej dokumentácie