OBALY | ODPADY

Komplexné poradenstvo v oblasti odpadov a obalov.
  • Zabezpečenie plnenia evidenčných a ohlasovacích povinností držiteľa odpadu podľa zákona o odpadoch
  • Zabezpečenie evidenčných povinností výrobcu obalov, resp. neobalov podľa zákona o odpadoch
  • Vedenie evidencie o odpadoch (ELO, SLNO…)
  • Vypracovanie a pravidelné aktualizovanie identifikačných listov NO
  • Vypracovanie žiadostí o súhlasy v zmysle požiadaviek zákona o odpadoch a zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti
  • Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie – prevádzkový poriadok, technologický reglement, opatrenia pre prípad havárie a pod.
  • Držiteľ oprávnenia vypracovávať odborné posudky na základe poverenia MŽP SR pre odbory odpadové hospodárstvo, environmentálna ekonómia a plánovanie, stavby pre odpadové hospodárstvo, výstavba športových areálov, bytové budovy, informatika, energetické stavby, vodné stavby a i.