AUDIT ŽP

• Realizácia jednorazového vstupného alebo pravidelného auditu plnenia povinností podľa platnej legislatívy v oblasti environmentu | Zákon o odpadoch a súvisiaca legislatíva | Zákon o ovzduší a súvisiaca legislatíva | Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a súvisiaca legislatíva, Zákon o vodách a súvisiaca legislatíva a i. ) vrátane auditu plnenia povinností výrobcu obalov a auditu plnenia povinností v zmysle REACH – táto služba môže odhaliť nedostatky a následné vykonanie nápravy je prevenciou pred postihom zo strany kontrolných orgánov alebo nepredpokladanými budúcimi nákladmi.

• Environmentálny audit v rámci procesu due diligence „EDD“ fáza I. aj II. podľa metodiky ESA. Táto služba môže odhaliť nedostatky a následné vykonanie nápravy je prevenciou pred postihom zo strany kontrolných orgánov alebo nepredpokladanými budúcimi nákladmi.